S'acontèssida istrana de Dr. Jekyll e Sr. Hyde
autore: ROBERT LOUIS STEVENSON
editore: Condaghes
anno: 2012
categoria: letteratura in lingua sarda
lingua: sardo
confezione: brossura
peso: 250 g
prezzo: €  12.00
note:

 traduzione dall'inglese al sardo di Càrminu Pintore

formato 15x21

112 pagine


 Sr. Utterson, s'abogadu, est isgrisidu meda pro neghe de su testamentu de su cumpàngiu corale suo Dr. Jekill. In ie b'at iscritu chi, semper e cando su dotore s'imbergat, tando tale Hyde diat dèpere pigare sa parte sua. Ello chie est custu Edward Hyde, chi totu Londra nd'allegat in mala manera, e chi lu sunt finas chirchende pro disacatos mannos chi at fatu? Ite b'intrat s'amigu suo nòdidu cun cussu dimòniu? In custu contu ispantosu, Stevenson nos allegat de su Bene e de su Male, de su chirru nostru prus dèchidu che bogamus a campu e de su chirru nostru malu chi istichimus. Su gèniu iscotzesu, cun s'istile suo donosu e desempladu nos acumpàngiat in custu biàgiu orrorosu.


Ti può interessare anche:
GIUSEPPE CAU
Si faghides a bonos, bos conto unu contu

 
UMBERTO CURCU
Cuglieri bidda mia

 
FELICE CAU
Poesie sarde

 
AA.VV
Poesie in limba dal 1700 al 1900

 
NINO FADDA
de Capocotta...e rodinos

 
LIDIA MURGIA
Deo tue e deus

 
OTTAVIO CONGIU
Facci a su spanigadroxiu